Warunki wznowienia działalności bezpośredniej Społecznych Ognisk Muzycznych i Artystycznych

Zarząd DTM na posiedzeniu online w dniu 21.05.2020 r. podjął uchwałę o następującej treści (do pobrania):

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki po okresie obostrzeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, od dnia 25 maja 2020 roku Społeczne Ogniska Muzyczne i Artystyczne mogą wznowić działalność bezpośrednią.

Instruktorzy oraz uczestnicy zajęć indywidualnych w ogniskach mogą uczestniczyć w zajęciach bezpośrednich pod warunkiem, że:

  • nie występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • nie są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • nie zamieszkują/przebywają z osobami, które są poddane obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu ostatniego tygodnia nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie, zachorowanie lub skierowanymi do izolacji,
  • dyrektor ogniska ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym środki dezynfekujące,
  • na terenie ogniska muzycznego/artystycznego należy przebywać obowiązkowo w maseczce lub innym materiale zakrywającym nos i usta, o ile pozwala na to charakter zajęć (z pominięciem uczestników grających na instrumentach dętych),
  • instruktor zachowa co najmniej 1,5 metra odległości od uczestnika zajęć,
  • nie będą używać telefonów komórkowych w trakcie prowadzenia zajęć,
  • po każdych zajęciach instruktor przeprowadzi dezynfekcję miejsca zajęć,
  • rodzic/opiekun podpisze oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz zgodę na udział dziecka w zajęciach indywidualnych z instruktorem.

Każdy dyrektor ogniska ma obowiązek poinformować uczestników i ich rodziców/opiekunów o powyższych zasadach w sposób przyjęty w danym ognisku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.