RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO-

ogłoszona na stronie www.dtm.org.pl

Uprzejmie informujemy, że świetle obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a szczególnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE I. 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, będącego podstawą prawną niniejszej informacji i przetwarzania danych osobowych

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu RODO jest Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą we Wrocławiu 54-107,
ul. Maślicka 8a, wpisanym do sądowego rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000059076, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 8961003742, REGON 000810302, kontakt: adres mailowy: dtm.wroclaw@gmail.com,
tel. 71/ 7503866.

 1. Informujemy, że Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celów prawidłowego funkcjonowania Administratora i jednostek organizacyjnych Administratora
  SOM/ SOA/ MAM/ Wszystko Gra-szkolne orkiestry dęte/ Chór Gospel Life/SM.ART:

Dane zwykłe:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer ewidencyjny PESEL,
 • NIP,
 • Adres e-mail,
 • Adres IP,
 • Numery telefonów,
 • Adres zamieszkania,
 • Data urodzenia,
 • Miejsce urodzenia,
 • Seria i numer dokumentu tożsamości,
 • Imiona rodziców/opiekunów,
 • Numer rachunku bankowego,
 • Wizerunek na fotografiach i w materiałach filmowych

Dane szczególnych kategorii i dane karne oraz wrażliwe:

 • Dokumentacja medyczna,

Dane dzieci:

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Miejsce urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Adres e-mail,
 • Pseudonim,
 • Pesel
 • Wizerunek na fotografiach i w materiałach filmowych

 Dane nieustrukturyzowane

 • Kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy).

Kategorie osób (art. 28 ust.3 RODO). Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

 • Zaangażowani w SOM/ SOA/ MAM/ Wszystko Gra-szkolne orkiestry dęte/ Chór Gospel Life/SM.ART (np. instruktorzy),
 • Uczestnicy SOM/ SOA/ MAM/ Wszystko Gra-szkolne orkiestry dęte/ Chór Gospel Life/SM.ART (np. dzieci, opiekunowie prawni),
 • Pracownicy Administratora i podmiotów stowarzyszonych Administratora,
 • Klienci usługi/produktu Administratora określonych w umowie podstawowej,
 • Osoby, z którymi klienci Administratora wchodzą w interakcje społeczne,
 • Kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) klientów Administratora,
 • Odbiorcy korespondencji elektronicznej klientów Administratora,

Celem przetwarzania Pani /Pana danych jest spełnienie wymogów RODO zgodnego z realizacją i wykonaniem zasad porządku obowiązującego u nas jako Administratora i Przetwarzających te dane, a więc spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgowości w szczególności w celach rachunkowych i podatkowych, kadrowych, statystycznych, marketingowych, archiwistycznych. Pani/Pana dane osobowe mogą też być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności statutowej również w zakresie spraw sądowych i windykacji naszych należności.

 • Informujemy, że wgląd i dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni do tego nasi pracownicy, w księgowości oraz osoby, z którymi zostały podpisane odpowiednie dla swojego zakresu umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. Dyrektorzy SOM/SOA, prowadzący MAM/Wszystko Gra-szkolne orkiestry dęte/ Chór Gospel Life/SM.ART) niezbędnych do realizacji celów niniejszej klauzuli informacyjnej.
 1. Oświadczamy, że Pani/Pana dane osobowe:
 • nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • będą chronione przed osobami/podmiotami nieuprawnionymi do wglądu czy dalszego ich przetwarzania.
 1. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych, o których mowa w pkt II b) powyżej będą przechowywane bezwzględnie przez okres 6 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) -  Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane i to zdarzenie zostanie odnotowane w odpowiednim rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych (RCPDO).
 2. W przypadku naruszenia przez nas zasad zawartych w niniejszej klauzuli informacyjnej przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

 

Administrator