Regulamin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków DTM (28.06.2020 r.)

Do wiadomości podaje się Porządek obrad oraz Regulamin (do pobrania) Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków DTM zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) Stowarzyszenia Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne

W dniu czerwca 2020 r. godz. 11:00

 1. Otwarcie ZWZC.
 2. Powołanie Przewodniczącego ZWZC i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad.
 5. Powołanie Komisji:
  - Skrutacyjno – Mandatowej,
  - Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu DTM za 2019r.– Maria Zawartko.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – Renata Pilarz.
 8. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r.– przewodniczący Andrzej Majewski.
 10. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Zamknięcie ZWZC.